DISCLAIMER

VETO Project is de overkoepelende organisatie van FreerunAmersfoort

Artikel 1: Abonnement : ingangsdatum, geldigheidsduur, opzegtermijn en privacy.

De ingangsdatum van het abonnement staat vermeld op het inschrijfformulier. De betalingsvoorwaarden staan vermeld op het contributieformulier dat u ontvangt bij het inschrijven voor de lessen van VETO Project. Pas nadat de eerste betaling is ontvangen, kan men aan de lessen deelnemen.

De periodieke abonnementsbijdrage is steeds per vooruitbetaling verschuldigd. Indien er niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan de deelnemer de toegang tot de les worden ontzegd. Indien u niet op tijd opzegt, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. U blijft echter verplicht contributie aan VETO Project af te dragen, ook wanneer u geen gebruik meer maakt van onze lessen of andere faciliteiten.

De opzegtermijn bedraagt één maand. Reeds voldane contributies worden niet gerestitueerd. Opzeggen dient altijd schriftelijk te geschieden. Men dient daartoe een ingevuld opzegformulier in te leveren, verkrijgbaar via ons e-mailadres: freerunamersfoort@outlook.com.

De verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor de administratie van VETO Project (abonnementsregistratie). Ze zullen nimmer aan derden worden verstrekt.

Artikel 2: Privacy.

Bij het aanschaffen van een betalingsprofiel voor de freerunlessen verklaart (u) hierbij aan VETO Project toestemming te geven voor het gebruiken van foto’s en video's waarop u of uw kind herkenbaar in beeld bent. Dit betekent dat VETO Project de (portret)foto’s en video's kan publiceren of op een andere manier openbaar maken en dat u geen beroep doet op uw portretrecht. Deze toestemming geldt alleen voor gebruik van de foto’s en video's door VETO Project, tot twee jaar na de datum van deze verklaring.

De foto’s en video's komen in de beeldbank van VETO Project. Wij gebruiken ze alleen voor informatie en promotie van de door VETO Project leverende diensten voornamelijk op social media kanalen en offline promotie materiaal, zoals: folders, brochures, advertenties en nieuwsbrieven, posters en borden, website (freerunamersfoort.com) en sociale media (Facebook, Instagram, TikTok enzovoort).

U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Stuur daarvoor een e-mail naar freerunamersfoort@outlook.com. Vermeld daarin uw naam, woonplaats en geboortedatum. VETO Project verwijdert dan deze foto(’s) of video('s).


Artikel 3: Abonnement : persoonsgebondenheid en overdraagbaarheid.

Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.


Artikel 4: Abonnement : vakanties en officiële feestdagen.

VETO Project zal op officiële feestdagen, schoolvakanties en op Bevrijdingsdag (5 mei) beperkt actief zijn. Ze houdt zich het recht voor ook in vakantieperiodes een beperkt rooster te hanteren, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten. Roosteraanpassingen zullen op tijd kenbaar worden gemaakt.

VETO Project behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten unilateraal aan te passen. Deelnemers zullen minimaal 30 dagen voor een prijsaanpassing hiervan in kennis gesteld worden.


Artikel 5: Aansprakelijkheid.

VETO Project is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering of diefstal van of schade aan (zowel direct als indirect) goederen van de deelnemer. Tevens is VETO Project niet aansprakelijk voor letselschade ontstaan door ongevallen van de deelnemer. De deelnemer wordt door VETO Project tot geen enkele oefening gedwongen (bedrijfsfilosofie). Het staat de deelnemer geheel vrij om wel of niet aan een oefening mee te doen.


Artikel 6: Conformering overeenkomst.

De deelnemer verklaart door ondertekening van deze abonnementsovereenkomst de door VETO Project opgestelde regels na te zullen leven en altijd goed naar de instructies te zullen luisteren. VETO Project is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet aan deze regels houdt, de toegang tot de les te ontzeggen zonder enig recht op restitutie van reeds afgedragen abonnementsgelden.


Artikel 7: Overige bepalingen.

In alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, wordt uitsluitend door het management van VETO Project beslissingen genomen.Disclaimer VETO Project:

 1. Uitsluiting aansprakelijkheid.

VETO Project gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het informeren of anderszins verstrekken van informatie. Ze doet dit via haar website www.veto-project.com. Het is niet de bedoeling dat lezers oefeningen, die op deze website staan beschreven of worden uitgelegd, thuis of elders zonder coaches uitvoeren. VETO Project sluit daarom ook iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen van dit soort handelen.

VETO Project gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het organiseren van trainingen, activiteiten en het vermelden van data op deze website. Niettemin sluit zij hierbij elke vorm van aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van eventuele taal- of typefouten betreffende plaats en tijd van trainingen, activiteiten e.d.


2. Acties op eigen verantwoording.

Door de coaches van VETO Project gegeven instructies is men niet verplicht op te volgen. Alle acties ondernomen door de deelnemer – met of zonder instructie van coaches – worden geheel naar eigen inschatting en dus geheel op eigen risico uitgevoerd.


3. Lichaamsbescherming.

Eventuele beschermende middelen tegen ongevallen en verwondingen zijn niet verplicht zowel tijdens trainingen als georganiseerde activiteiten. Deze kunnen naar eigen keuze gedragen worden. VETO Project is dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het wel of niet dragen van beschermende middelen.


4. Schade aan omgeving of personen.

Het is niet de bedoeling om gedurende trainingen en georganiseerde activiteiten schade aan omgeving, goederen van derden of letsel aan andere deelnemers of omstanders toe te brengen. VETO Project is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de eventuele schade die bewust of onbewust toegebracht wordt. Mocht schade toch onverhoopt worden aangericht, dan dient dit direct gemeld te worden bij de leiding van VETO Project.

Mogelijke kosten van toegebrachte schade aan omgeving, goederen of personen door de deelnemers – zowel voor, tijdens als na een training – kunnen niet verhaald worden op VETO Project, maar komen geheel voor rekening van de desbetreffende deelnemer.

5. Ontzegging deelname trainingen e.d.

Indien er bewust schade aan de omgeving wordt toegebracht of als de deelnemer zich op verboden terrein begeeft of in strijd met wet of regelgeving handelt of als – in de ogen van de coach – een andere reden hiertoe noopt, behoudt VETO Project zich het recht voor de desbetreffende deelnemer(s) de deelneming aan de trainingen en andere activiteiten per direct te ontzeggen.

In ernstige gevallen kan de deelnemer worden geroyeerd als lid van VETO Project.

Disclaimer formulier

Iedere deelnemer aan trainingen, workshops, demonstraties of evenementen dient het disclaimer formulier te ondertekenen, te verkrijgen bij de organisatoren van VETO Project voor of ten tijde van de activiteit en/of trainingen.